Bài Tập There Is There Are

Bài tập there is there are là số đông cấu trúc tốt lộ diện cùng nhau trong Tiếng anh. Nó dùng để nói đến sự tồn tại của một trang bị nào đó, hoàn toàn có thể đọc nghĩa của chính nó là “Có gì đó”.

Bạn đang xem: Bài Tập There Is There Are

Trong khi there is there are còn dùng để đặt câu hỏi xác thực sự mãi sau của một đồ dùng thể, sự đồ gia dụng một mực. Tuy nhiên nhị cấu tạo này còn có sự khác hoàn toàn về phong thái cần sử dụng, nếu không nắm vững rất đơn giản bị nhầm lẩn. Vì vậy nhằm hoàn toàn có thể phát âm hơn về kết cấu there is there are, hãy thuộc tìm hiểu thêm những bài tập phổ biến sau đây nhé!

*

I. Kiến thức

Trong Tiếng anh, There is và There are được dùng để cho biết thêm có vật gì, người nào đó mãi mãi sinh hoạt bây chừ. Với tía thể là khẳng định, lấp định và nghi vấn. Sau trên đây để có thể hoàn thành giỏi các bài tập there is there are, hãy nắm vững cấu tạo của there is cùng there are mặt dưới:

CẤU TRÚC THERE IS

Khẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Thể xác minh để ý nguyên lý về cấu trúc: There + be +…

– There is + singular noun (danh tự số ít) / uncountable noun (danh từ bỏ không đếm được) + trạng ngữ (giả dụ có)

Trước danh từ số không nhiều đề xuất sử dụng mạo tự “a, an, the”.Trước danh từ bỏ không đếm được không sử dụng mạo trường đoản cú a hoặc an tuy vậy có thể thêm các lượng từ bỏ như no (không), a little (một ít), little (hết sức ít), much (nhiều) giỏi a lot of/lots of (nhiều).
Thể prúc định của there is đó là sau động từ bỏ lớn be, sẽ sở hữu được thêm NOT và cũng hay đương nhiên tự ANY để nhấn mạnh sự ko vĩnh cửu.

Lưu ý NOT chỉ với phó trường đoản cú, cần not được sử dụng Lúc đứng trước một vài tự như: much, many, a, any, enough…

Cấu trúc ở thể prúc định là:

– There is not + any + uncountable noun (danh tự ko đếm được) / singular noun (danh tự số ít) + trạng ngữ (nếu như có).

Với kết cấu thắc mắc nghi ngờ yes/no, cần đặt đụng từ bỏ khổng lồ be lên trước there. Lúc này ANY sử dụng với thắc mắc plural noun (danh từ bỏ số nhiều) với uncountable noun (danh từ bỏ không đếm được).

Câu vấn đáp mang lại câu hỏi vẫn là there is. Cấu trúc nhỏng sau:

Is there + (any) + singular noun/uncountable noun + trạng từ (giả dụ có)?Are there + any + plural noun + trạng từ (nếu như có)?

CẤU TRÚC THERE ARE

Khẳng địnhPhủ địnhNghi vấn
Thể khẳng định để ý qui định về cấu trúc: There + be +…

– There are + plural noun (danh tự số nhiều) + trạng ngữ (ví như có)

Đứng trước danh tự số những thường sẽ có số đếm (two, three…) hoặc many, a few, few, some, a lot of, no…
Thể phụ định của there are đó là sau động từ to lớn be, sẽ sở hữu thêm NOT cùng cũng hay hẳn nhiên trường đoản cú ANY để nhấn mạnh vấn đề sự ko tồn tại.

Lưu ý NOT chỉ với phó tự, nên not được thực hiện Khi đứng trước một số trong những từ như: much, many, a, any, enough…

– There are not + any + plural noun (danh từ số nhiều) + trạng từ (giả dụ có)

Với cấu trúc thắc mắc nghi vấn yes/no, bắt buộc đặt động trường đoản cú to lớn be lên trước there. Lúc bấy giờ ANY sử dụng cùng với thắc mắc plural noun (danh trường đoản cú số nhiều) cùng uncountable noun (danh từ không đếm được).

Câu vấn đáp đến câu hỏi sẽ là there are. Cấu trúc như sau:

Are there + any + plural noun + trạng từ bỏ (trường hợp có)?

– Lưu ý so với câu hỏi How many…? Chỉ được áp dụng với những danh trường đoản cú số các (plural noun).

How many + plural noun (danh trường đoản cú số nhiều) + are there + trạng trường đoản cú (giả dụ có)?

– Nếu danh tự bắt đầu vào chuỗi là danh từ bỏ số không nhiều hoặc danh tự ko đếm được, họ đã sử dụng kết cấu There is.

– Nếu danh từ bỏ bước đầu là danh trường đoản cú số nhiều, bọn họ vẫn áp dụng cấu trúc There are.

*

II. Những bài tập there is there are

Bài 1. Điền There is/There are vào nơi trống ham mê hợp:

1. …….… a lot of furniture in the room.

2. ……..… a paông chồng of tissue papers, a mini mirror and some pens.

3. …………. any art books on the shelf?

4. ………….. a car in your yard?

5. ………….. many Aquafina bottles in my apartment.

6. ……………… water in the tank.

7. …………… a dozen eggs, a milk bottle và some lemons.

8. …………… a big bottle on the table.

9 …………… four cats và a dog in my house.

10. …………… an ice – cream in the fridge.

11. …………… a máy tính xách tay, a mouse và two pens in my bag.

12. …………… a theater near her house.

13. …………… many chairs in the living – room.

14. …………… furniture in that room.

15. …………… some children in the yard.

16. …………… many quiz programs on TV last night.

17. …………… many fans in the room.

Đáp án:

1. There is2. There are3. Are there4. Is there5. There are6. There is
7. There are8. There is9. Thre are10. Thre is11. There is12. There is
13. There are14. Thre is15. There are16. There are17. Thre are X

Bài 2: Sắp xếp các trường đoản cú đang cho bên dưới thành câu trả chỉnh:

1. There/big/mirror/my younger sister/bedroom.

2. There/anybody/the room?

3. There/not/any/biscuits/left.

4.There/two chairs/front of/table/room.

5. There/five French students/his class.

6. There/four other people/are/ still/arrive.

Xem thêm: Đọc Truyện Tiểu Thuyết Tình Yêu Trung Quốc, Tiểu Thuyết Lãng Mạn

7. There/not/difficult/questions/last Math exam.

8. There/many/tattoo ideas/her/choose.

9. There/a dustbin/near my bed.

10. There/a new restaurant/center of town/sell Korea food.

11. There/not/a freezer/his table.

12. there/any cliens/store?

13. There/no milk/left/the bottle.

Đáp án:

1. There is a big mirror in my younger sister’s room.

2. Is there anytoàn thân in the room?

3. There are not any biscuits left.

4.There are two chairs in front of the table in the room.

5. There are five sầu French students in his class.

6. There is four other people who are still lớn arrive sầu.

7. There are many difficult questions in last Math exam.

8. There are many tattoo ideas for her lớn choose.

9. There is a dustbin near my bed.

10. There is a new restaurant in the center of town which sell Korea food.

11. There isn’t a freezer in his table.

12. Are there any cliens in the store?

13. There is no milk left in the bottle.

Bài 3: Tìm lỗi không đúng với sửa (nếu có)

1.There aren’t some pencils in the bag.

2. There isn’t some water in the glass.

3. There are a letter on his desk. His father brought it from the post office.

4. There are a ring, two desks, a notebook on the table.

5. There aren’t any money in her wallet.

Đáp án:

1. some ➔ any

2. some ➔ any

3. are ➔ is

4. are ➔ is

5. aren’t ➔ isn’t

Bài 4: Điền mạo trường đoản cú a/an/some/any vào nơi trống những câu sau làm thế nào để cho phù hợp:

1. Is there ……………….. hospital near here?

2. There are……………….. students in the class.

3. There is ……………….. famous restaurant next to lớn the post-office.

4.There are ……………….. people in the yard near my house.

5. Are there ……………….. tourist in that resort?

6. There are ……………….. bears near the monkey.

7. There is ……………….. elephant with ……………….. tiger in the zoo.

8. There is no longer ……………….. justification for private schools in France.

9. There is ……………….. organization called BE.

10. There aren’t ……………….. candies in the package.

Đáp án:

1. any2. some/a lot of3. a4. some5. any
 6. some7. an – a8. any9. an10. any