Bản chất giai cấp của đảng cộng sản việt nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền là một nguồn tài sản vô giá của Đảng và của cả dân tộc ta, đã soi sáng và chỉ đạo Đảng ta vượt qua muôn vàn thử thách hơn 85 năm qua. Tư tưởng của người về Đảng tiếp tục là bó đuốc soi đường cho Đảng ta trưởng thành, phát huy được thời cơ. khắc phục được nguy cơ trong thời kỳ mới, để đưa nước ta phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh. Do vậy, việc hiểu được tư tưởng Hồ Chí Minh về các khía cạnh của Đảng là một vấn đề quan trọng. để làm rõ một trong số đó, nhóm em xin chọn đề bài: “Bản chất giai cấp và vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh”.

Bạn đang xem: Bản chất giai cấp của đảng cộng sản việt nam


Danh mục tài liệu tham khảo:

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh – Bộ giáo dục và đào tạo, NXB chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005.Tư tưởng Hồ Chí Minh nhận thức và vận dụng – Nguyễn Mạnh Tường, NXB Tư pháp, Hà Nội, 2013.Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam – Mạnh Quang Thắng, nxb Chính trị quốc giaTìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng – Trần Đình Huỳnh, nxb Chính trị quốc giaTư tưởng Hồ Chí Minh: một số nội dung cơ bản – Nguyễn Bá Linh, nxb Chính trị quốc gia

Nội dung

1 Bản chất giai cấp của Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh2 Vai trò của Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Bản chất giai cấp của Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Tiền đề ra đời của Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác- Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước cùng với những hoạt động thực tiễn của Hồ Chí Minh từ khi Người tìm ra con đường cứu nước cho cách mạng Việt Nam.

Thứ nhất, là Chủ nghĩa Mác – Lênin:

Chủ nghĩa Mác – Lênin là “mặt trời soi sáng” con đường cách mạng Việt Nam. Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác – Lênin đã trở thành “cốt”, trở thành nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng Sản Việt Nam sau này.

Thứ hai, là Phong trào công nhân và phong trào yêu nước:

Phong trào công nhân: Giai cấp công nhân Việt Nam là giai cấp kiên quyết nhất, triệt để nhất trong mọi cuộc đấu tranh cách mạng, đây còn là giai cấp tiên tiến nhất trong lực lượng sản xuất, có mối liên hệ mật thiết với nhân dân, có tổ chức, có kỷ luật, sớm tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lê nin nên có đường lối đấu tranh đúng đắn.

Đặc điểm và vai trò của Đảng Cộng Sản Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Phong trào yêu nước: Chủ nghĩa yêu nước là giá trị tinh thần trường tồn trong suốt tiến trình lịch sử của dân tộc Việt Nam và cũng là nhân tố chủ đạo quyết định đến thắng lợi của dân tộc ta trong công cuộc chống ngoại xâm. Phong trào yêu nước có trước phong trào công nhân nên đã phát triển trên một phạm vi rộng lớn, lôi cuốn được đông đảo mọi tầng lớp nhân dân, mà chủ yếu là nông dân tham gia vào cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, phong kiến giành lại độc lập dân tộc.

Sự kết hợp của phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam: Việc kết hợp hai phong trào đã tạo ra sức mạnh to lớn cho sự hình thành của Đảng Cộng sản Việt Nam và những hoạt động của Đảng ta trong suốt cuộc kháng chiến kiến quốc của nhân dân ta.

Ngoài ra còn có những hoạt động thực tiễn của Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản:

Sau khi đọc được bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin, Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường cứu nước mới cho cách mạng Việt Nam – con đường Cách mạng vô sản. Từ đó Người đã tham gia nhiều hoạt động ,hưởng ứng nhiều phog trào…,với tư cách là đặc phái viên của Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã về Hương Cảng (Trung Quốc) chủ trì hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng sản thành một Đảng Cộng sản duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bản chất của Đảng thể hiện ở nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hoạt động của Đảng

Từ thực tiễn thắng lợi của cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn khẳng định, “chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng”, là nền tảng tinh thần của xã hội, là động lực và nguồn sức mạnh to lớn để nhân dân ta phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, xây dựng đất nước không ngừng phát triển.

Hồ Chí Minh đã vận dụng và phát triển để tìm ra con đường riêng, phù hợp với tình hình, đặc điểm lịch sử dân tộc, đặc điểm của phong trào yêu nước Việt Nam. Những tư tưởng của Người về Đảng, về vai trò trong lãnh đạo và bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, về mặt trận dân tộc thống nhất tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân, về chiến lược, sách lược cách mạng khoa học, đúng đắn, thể hiện ở Chính cương và Sách lược vắn tắt cho đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị.

Để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới. Đảng ta có nhiều chỉ thị, nghị quyết về xây dựng Đảng: xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu; trung ương và các địa phương, bộ, ngành đã thành lập ban chỉ đạo phòng, chống tham mưu cho Trung ương đề ra các biện pháp phòng chống tham nhũng lãng phí. Đặc biệt, Đảng ta đã phát động cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hoạt động công tác trên mọi lĩnh vực đồng thời ngăn chặn suy thoái, xuống cấp về đạo đức trong đội ngũ cán bộ.

Xem thêm: Điện Thoại Oppo Mirror 5 Giá Bao Nhiêu, Điện Thoại Oppo Mirror 5 Chính Hãng, Giá Rẻ

Đây là chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Đảng đồng thời thể hiện sự kính trọng, tôn vinh và tiếp tục khẳng định giá trị lý luận và thực tiến tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh.

Bản chất giai cấp của Đảng thể hiện ở đường lối, thành phần, mục tiêu của Đảng:

Đảng kết nạp vào thành phần đội ngũ của mình không chỉ những người ưu tú trong công nhân, nông dân, lao động trí óc, mà còn bao gồm cả những người thuộc các thành phần khác đã được rèn luyện, thử thách, đã được giác ngộ về Đảng và tự nguyện đứng trong hàng ngũ của Đảng để chiến đấu. Vì thế, sức mạnh của Đảng không chỉ bắt nguồn từ giai cấp công nhân, mà còn bắt nguồn từ các tầng lớp nhân dân lao động khác. Tuy nhiên, khi nói Đảng vừa là Đảng của giai cấp công nhân vừa là Đảng của dân tộc Việt Nam, không có nghĩa là xóa nhòa đi bản chất giai cấp của Đảng. Hiểu như vậy không đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh. Mặc dù Đảng có nhiều tên gọi qua từng thời kỳ khác nhau nhưng bản chất giai cấp của Đảng vẫn chỉ là duy nhất. Theo tư tưởng của Người, Đảng cộng sản Việt Nam luôn mang trong mình bản chất giai cấp công nhân.

Mặt khác, bản chất giai cấp công nhân của Đảng không chỉ thể hiện ở số lượng đảng viên mà còn được thể hiện ở nhiều phương diện khác như: mục tiêu, lý tưởng, cương lĩnh, đường lối chính trị, nền tảng tư tưởng, các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt; ở mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân; sự kết hợp và giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc và vấn đề quốc tế,… Ngoài ra, nó còn thể hiện ở đường lối và mục tiêu của Đảng đó là giải phóng dân tộc, đưa đất nước tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa. Việc xác định đúng vai trò và khả năng của giai cấp công nhân trên cương vị là tầng lớp tiên phong lãnh đạo cách mạng là một việc làm hết sức cần thiết để đưa đất nước hoàn thành mục tiêu cao cả đó.

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, cần phải quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Thông qua đó Đảng tìm thấy nguồn sức mạnh của mình ở cả giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc. Để từ đó, tạo ra sức mạnh toàn diện cho Đảng nhằm đưa đất nước ta ngày càng phát triển.

Bản chất giai cấp của Đảng thể hiện ở việc Đảng nghiêm túc tuân thủ theo nguyên tắc Đảng kiểu mới.

Đảng Cộng sản Việt nam phải được xây dựng theo những nguyên tắc của Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản là một trong những luận điểm chủ yếu của Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt nam. Nếu khái quát những luận điểm của Hồ Chí Minh, có thể thấy Người đã đề cập những nguyên tắc xây dựng Đảng sau:

Tập trung dân chủ: Đây là nguyên tắc cơ bản nhất để xây dựng Đảng Cộng sản thành một tổ chức chiến đấu chặt chẽ, vừa phát huy sức mạnh của mỗi người, vừa phát huy sức mạnh của tất cả những ai đã tự nguyện gắn bó với nhau trong một tổ chức. Vì vậy, Hồ Chí Minh gọi tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức của Đảng. Theo Hồ Chí Minh, dân chủ và tập trung là hai mặt có quan hệ gắn bó và thống nhất với nhau trong một nguyên tắc. Dân chủ để đi đến tập trung, là cơ sở của tập trung, chứ không phải là dân chủ theo kiểu phân tán, tùy tiện, vô tổ chức. Tập trung là tập trung trên cơ sở dân chủ,chứ không phải tập trung quan liêu theo kiểu độc đoán, chuyên quyền.

Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách: Theo Người, đây là nguyên tắc lãnh đạo của Đảng. Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Người đã phân tích rất rõ về nguyên tắc này: một người dù tài giỏi đến mấy cũng không thể thấy hết mọi mặt của một vấn đề, càng không thể thấy hết được mọi việc, hiểu hết được mọi chuyện. Vì vậy, cần phải có nhiều người cùng tham gia lãnh đạo. Nhiều người thì nhiều kiến thức, người thấy mặt này, người thấy mặt kia, do đó hiều được mọi mặt, mọi vấn đề. Về cá nhân phụ trách, Người đã chỉ rõ việc gì đã được tập thể bàn bạc kỹ lưỡng, kế hoạch đã được định rõ thì cần giao cho một người phụ trách. Như thế công việc mới chạy, mới tránh được thói dựa dẫm.Tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách cần phải luôn đi đôi với nhau. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tức là dân chủ tập trung.

Tự phê bình và phê bình: Hồ Chí Minh rất coi trọng nguyên tắc này. Người coi đây là nguyên tắc sinh hoạt của Đảng, là luật phát triển của Đảng. Mỗi đảng viên trước hết tự mình phải thấy rõ mình, để phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm. Hơn nữa, nếu biết tự phê bình tốt thì mới phê bình người khác tốt được. Tự phê bình và phê bình là nhiệm vụ thường xuyên chứ không phải là giải pháp nhất thời, là vũ khí để rèn luyện đảng viên, nhằm làm cho mỗi người tốt hơn, tiến bộ hơn và tăng cường đoàn kết nội bộ. Đó cũng chính là vũ khí để nâng cao trình độ lãnh đạo của Đảng, để Đảng làm tròn sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, làm tròn trách nhiệm trước giai cấp và dân tộc. Muốn thực hiện tốt nguyên tắc này, đòi hỏi mỗi người phải trung thực, chân thành với bản thân mình cũng như với người khác.

*
Bản chất giai cấp và vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Kỷ luật nghiêm minh và tự giác: Hồ Chí Minh rất coi trọng việc xây dựng một kỷ luật nghiêm minh và tự giác trong Đảng. Sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm minh của cán bộ, đảng viên. Nghiêm minh là thuộc về tổ chức Đảng, vì đó là kỷ luật đối với mọi cán bộ, đảng viên, không phân biệt cán bộ lãnh đạo cao hay thấp, là cán bộ lãnh đạo hay đảng viên thường, mọi cán bộ, đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng. Tự giác là thuộc về mỗi cán bộ, đảng viên đối với Đảng, một tổ chức của những người tự nguyện đứng trong một hàng ngũ để cùng chiến đấu cho độc lập dân tộc và CNXH. 

Yêu cầu cao nhất của kỷ luật Đảng là chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng và tuân thủ các nguyên tắc tổ chức, lãnh đạo và sinh hoạt Đảng, các nguyên tắc xây dựng Đảng. Có như vậy, Đảng mới là một khối thống nhất về tư tưởng và hành động. Từ việc tuân thủ kỷ luật của Đảng, mỗi đảng viên dù ở cương vị nào, mỗi cấp ủy dù ở cấp bộ nào cũng phải nghiêm túc chấp hành kỷ luật của các đoàn thể, pháp luật của Nhà nước, tuyệt đối không ai được cho phép mình coi thường, thậm chí đứng trên tất cả. Việc đề cao ý thức kỷ luật đó đối với mọi cán bộ, đảng viên từ trên xuống dưới chỉ làm tăng thêm uy tín của Đảng.

Đoàn kết thống nhất trong Đảng: Trong cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài và gian khổ, toàn Đảng phải đoàn kết thành một khối vững chắc, phải thống nhất ý chí và hành động, mọi Đảng viên phải bảo vệ sự đoàn kết thống nhất của Đảng như bảo vệ con ngươi của mắt mình – Đây là một nguyên tắc quan trong của Đảng kiếu mới của Lênin. Cơ sở để xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng chính là đường lối, quan điểm của Đảng và Điều lệ Đảng. Đây là cơ sở để tạo nên sự thống nhất về tư tưởng, về tổ chức, từ đó có sự thống nhất về hành động của toàn Đảng, nhằm đưa đường lối, quan điểm của Đảng vào cuộc sống, biến các chủ trương của Đảng thành hành động cách mạng của quần chúng nhân dân. Sự đoàn kết thống nhất thật sự, lành mạnh, chân chính trong Đảng chỉ có thể được xây dựng trên cơ sở này.Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản là tư tưởng chỉ đạo cho việc xây dựng Đảng Cộng sản Việt nam thực sự là một đảng Mácxít-Lêninnít chân chính, là Đảng của Hồ Chí Minh để làm tròn sứ mệnh lịch sử vẻ vang và trách nhiệm nặng nề trước dân tộc, đồng thời có những đóng góp tích cực vào phong trào cách mạng thế giới.