Đề Cương Ôn Tập Tiếng Anh 7 Thí Điểm

... told hyên not to lớn (6) _she (7) one of his teeth has a small,(8) .He had khổng lồ (9) _them regularly,After Dr Lai Filled his tooth Minch left,He was very (10) _ III.Ghép câu trả lời khớp ứng ... ? Would you What ? III/ Use the correct size of the verbs 15/ We went khổng lồ the doctor because we ( be ) siông chồng 16/ Do you prefer ( take ) part in sports ? 17/ What would you lượt thích ( watch ... young.Playing without studying you may thua thảm your future (TMT) Page2 _ III, Rewrite the following sentences,use the correct size of the words in brackets: 1.Mary can’t...

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập tiếng anh 7 thí điểm


*

*

... fry the fish? Is that all, madam? Would you lượt thích lớn buy anything You will get _ if you eat so much butter ? Bai tqp Tieng Anh Thi diem I 26 www.minh-pmê mẩn.info People in our hometown often have sầu ... "-·····························��························································································ Bai tgp Tieng Anh Thi diem I 27 www.minh-psi.info UNIT 6: THE FIRST UNIVERSITY IN VIET NAM I Find the word which ... Thanh hao Tong ordered to lớn erect the first Doctors" stone tablets , The erection of People will plant more trees and plants in the park , More - Bai t9p Tieng Anh Thi diem...
*

... rain TỔ TIẾNG ANH- TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN Page ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP.. TIẾNG ANH LỚP 10-HỌC KỲ 20 12 25 The bag looks heavy I ……………you with it a help b will help c am helping d am going khổng lồ help 26 I play ... for mailing 20 The Prime Minister has three bodyguards ………… him TỔ TIẾNG ANH- TRƯỜNG trung học phổ thông CHU VĂN AN Page ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬPhường TIẾNG ANH LỚP 10-HỌC KỲ a to protect b protected c protect 20 12 d protects ... India now because we have sầu killed too many for them lớn TỔ TIẾNG ANH- TRƯỜNG trung học phổ thông CHU VĂN AN Page ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬPhường TIẾNG ANH LỚPhường 10-HỌC KỲ 20 12 survive However, it isn’t enough simply to talk about...
*

... rain TỔ TIẾNG ANH- TRƯỜNG trung học phổ thông CHU VĂN AN Page ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚPhường 10-HỌC KỲ 20 12 25 The bag looks heavy I ……………you with it a help b will help c am helping d am going to help 26 I play ... for mailing 20 The Prime Minister has three bodyguards ………… hyên TỔ TIẾNG ANH- TRƯỜNG trung học phổ thông CHU VĂN AN Page ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP.. TIẾNG ANH LỚPhường. 10-HỌC KỲ a to protect b protected c protect 20 12 d protects ... silent b laugh b film c August c thriller TỔ TIẾNG ANH- TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN d taught d situation Page ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬPhường TIẾNG ANH LỚP 10-HỌC KỲ 20 12 a cup b continent c competition d center a...
*

... C that 20 - Do you have any … ? - No, I don’t A parrots B parrot C cát 21 - What toys you lượt thích ? - I like … A cat B goldfish C truck 22 - What … you like? - I lượt thích rabbit A pets B.toys 23 - … ... reading A What B When C Where 24 - What is she doing? - She is … A cook B cooking C cooks 25 - What … you doing? - … am cleaning the floor A am - you B is - she C.are - I 26 - What are they doing? ... - It’s in …… Viet Nam A North B South C Central 12 - Is Ha Noi …… Hue? - No, it isn’t It’s … from Hue A near – far B far – near C near – near 13 Is Hai Duong near Ha Noi? A Yes, it is B No, it...
... Prepare for the next lesson: Unit 7: Closer look - Learn by heart all the new words - Do Ex A1 ,2 P3, B1,3 P4,5 (WB) Unit TRAFFIC TiÕt 57 A closer look Ngµy d¹y: …… /1 /20 15 I Aims By the over of the ... play (1d Phường .7) - Ask Ss to role-play the short conversations in pairs before creating their own short roleplays More able Ss can try to lớn extover the conversations Means of transport (2 P7) - Ss work ... lesson Homework - Prepare for the next lesson: Unit 7: Communication - Do Ex B2, B4, B5, B6 (WB) Unit television TiÕt 58 communication Ngµy d¹y:……./01 /20 15 I Aims Practise talking about traffic rules...
... http://mytambn.violet.vn BỘ TRANH TIẾNG ANH (chương trình mới) http://mytambn.violet.vn BỘ TRANH TIẾNG ANH (chương trình mới) http://mytambn.violet.vn BỘ TRANH TIẾNG ANH (lịch trình mới) Bộ ttinh quái tiếng Anh theo ... BỘ TRANH TIẾNG ANH (lịch trình mới) http://mytambn.violet.vn BỘ TRANH TIẾNG ANH (lịch trình mới) http://mytambn.violet.vn BỘ TRANH TIẾNG ANH (chương trình mới) http://mytambn.violet.vn BỘ TRANH ... TRANH TIẾNG ANH (lịch trình mới) http://mytambn.violet.vn BỘ TRANH TIẾNG ANH (lịch trình mới) http://mytambn.violet.vn BỘ TRANH TIẾNG ANH (công tác mới) http://mytambn.violet.vn BỘ TRANH...

Xem thêm: Mua Sữa Nan Nga Xách Tay Ở Đâu, Các Mẹ Mua Sữa Nan Nhập Khẩu Ở Đâu Thế


... making b rehearsing c practicing d playing 32 What about ……………………… Ha Long Bay? a to visit b visiting c visit d visits 33 Would you like ………………… baminton ? a play b lớn play c playing d plays 34 ... I d Me,too 46.How is Hoa’s new school different ……………… her old school? a with b about c lớn d from 47 It is easy ……………… an apartment in Ha Noi now a find b finding c khổng lồ find d finds 48 What time ... faithfully, Peter A B C D A B C D am visiting visit visiting can visit from between since at does can must many long much far sea a sea the sea some sea not eat don’t eat aren’t eating not eating...
... times A been B have been C were D are 1 2… 3… 4… 5… 6… 7… 8… 9… 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ……20…… III.Read the passage & answer the question ( 1mark) People in my city love sầu good food ... complete the sentences(5 marks) 1. C 2.D 3.A 4.D 5.B 6.A 7.B A 9.B 10 .B 11 .C 12 .C 13 .B 14 .D 15 .A 16 .C 17 .A 18 .D 19 .B trăng tròn.B III.Read the passage & answer the question ( mark) 1. They often eat three meals ... DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ NĂM HỌC 2 014 -2 015 MÔN: TIẾNG ANH (Sách Thí Điểm) Toàn tổng 40 câu.Mỗi câu 0,25 điểm I.Find the word with the different underlined sound (1, 25 marks) 1. C 2B 3C 4D 5.A...
... structures - Prepare new lesson for the test Work in groups 1- It is in Ben Tam quarter 2- I usually my homework….hours 3- They start at 12 .30 và finish at 5.00 4-They have sầu almost months 5- Because ... questions Where is your school? How many hours a week you usually the homework? c.most intelligent 1- she is playing games now 2- How often you play soccer? 3- He does his homework in the evening...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ đề tài liệu mới đăng bắt tắt văn bạn dạng trong thâm tâm bà mẹ đại chiến cùng với cối xay gió ngữ vnạp năng lượng 8 đã có lần em cùng cha mẹ đi thăm chiêu tập người thân vào ngày lễ hội đầu năm mới điểm lưu ý tầm thường với mục đích của ngành ruột khoang ttiết minh về con trâu lập dàn ý bài bác văn tự sự lớp 10 giải bài xích tập đồ dùng lý 8 cthị xã cũ trong che chúa trịnh giải bài tập trang bị lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ phải giuộc biên soạn bài xích cô bé nhỏ buôn bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minc ve sầu nhỏ trau xanh bài ca nđính đi bên trên bến bãi cat sự cải tiến và phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn uống học tập trung đại nước ta lớp 11 bài tập xác suất những thống kê gồm lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem lẩn thẩn van lop 8