đề ôn thi ioe

... the radio at home page 53 Thai Binch has a _ _ _ of beautiful beaches such as: ConVanh, Diem Dien… 54 The đô thị is ……………than the country A noisy B noisier C noisiest D more noisier 55 A love sầu B enjoy ... ………………………………………………………………………………………………………… 155 What _ _ _ your parents doing? They are watching TV in the living room 156 What’s the matter _ _ _ _ your eyes? 157 When you want lớn borrow a book you ... D along 56 does / kind / she want?/ What / of dress …………………………………………………………………………………………………………… 57 ready / She is / at six./always / for school …………………………………………………………………………………………………………… 58 What...

You watching: đề ôn thi ioe


*

... brother 51 What …………………… does he speak? – English 52 Hoa’s new skirt is White …………………… xanh và yellow flowers …………………….it 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... Let me see You should a doctor Bin’s sister born in Hue in 19 95 - THE END - ĐỀ THI IOE CẤPhường TỈNH (20 15- 2016) ĐỀ CHÍNH THỨC KEYS cake, Mom?/ teach me/ make a big/ how to/ Can you  Can you ... a beautiful house near the beach 10 50 What you often at the weekend? – I often play b…………………… with my brother 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 (basketball) What ……………………...
*

... dụ minh họa.) Bài 2.( điểm) Tinch nhanh: ( Có trình diễn cách tính ) a) 123123 x 1 25 – 1 251 25 x 123 b) 1,8 x 1, 250 x 0,9 x 9,314 – x 4,907 x 0,6 Bài ( điểm) Hai số thập phân tất cả hiệu 9,12 dời lốt ... b)Tính độ cao hình tam giác? * Thang điểm: đôi mươi điểm * Trong trình diễn chữ viết đẹp mắt 1,0 điểm Người đề: NGÔ MINH XUÂN ...

See more: Cách Chơi Ninja School Online Tren May Tinh, Cách Giả Lập Java Trên Máy Tính Pc Để Chơi Game


*

... 78: Câu 79: Câu 80: Câu 81: Câu 82: Câu 83: Câu 84: Listen Câu 85: Câu 86: Câu 87: Câu 88: Câu 89: Câu 90 : Câu 91 : Câu 92 : Câu 93 : Listen Câu 94 : Câu 95 : Câu 96 : Câu 97 : Câu 98 : Câu 99 : 10 Câu ... 183: Câu 184: Câu 185: 19 Câu 186: Câu 187: Câu 188: Câu 1 89: Câu 190 : Câu 191 : Listen Câu 192 : Câu 193 : trăng tròn Câu 194 : Câu 195 : Listen Câu 196 : Câu 197 : Câu 198 : Listen Câu 199 : Câu 200: 21 ... Câu 19: Câu 20: Câu 21: Câu 22: Câu 23: Câu 24: Câu 25: Câu 26: Câu 27: Câu 28: Câu 29: Listen Câu 30: Câu 31: Câu 32: Câu 33: Câu 34: Câu 35: Listen and choose: Câu 36: Câu 37: Câu 38: Câu 39: ...

See more: Ca Lon Ca Be Online, Chơi Game Cá Lớn Nuốt Cá Bé Hay Nhất, Game Cá Lớn Nuốt Cá Bé Online


*

*

... niy ta dugc nghiQm (z;r) ho6c )f Tir cdc chfr s6 1,2,3 c6 th6 lgp duo c bao nhiou s5 tF nhi6n c6 năm ngoái cht sO mang đến m6i"cht s6 1,2,3 xu6t hiQn dirng 16 6n Ldi eif,i: Gqi r, ld sd c6c s6 tunhi6n c6 ... ducmg E{t x2 v6i:>r* o-A 1; ,* I , o, ta c6 xyz -1 n6t Alng thirc cAn chimg minc trd | r -, I MAt kh6c, theo U6t aang thtrc Cauch x2 " 2+ x2 Do d6, ta cAn bỏ ra...
... Dfr liQu: Vio tu tệp tin vdn ban BPHONE INP o o D6ng thir nh6t chria s6 nguyCn duong n (2 2 409 0
8 2,889 11
2 794 5
104 2,856 35
2 4,661 95
8 10,671 166