Điều kiện tiêu chuẩn trong hóa học

Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Tiếng anh thí điểm Đạo đức Tự nhiên và xã hội Khoa học Lịch sử và Địa lý Tiếng việt Khoa học tự nhiên Âm nhạc Mỹ thuật
 

Điều kiện tiêu chuẩn : nhiệt độ .......... , áp suất ............ -

Thể tích mol phân tử của chất khí là thể tích chứa .......... phân tử khí hay ......... mol chất khí. -

Ở đktc , thể tích của 1 mol chất khí bằng ......... lít.

- Người ta quy ước điều kiện thường là ở nht độ .......... và áp suất ......... atm.Bạn đang xem: đktc là gì

Điều kiện tiêu chuẩn : nhiệt độ 0oC , áp suất 1 atm.

Bạn đang xem: Điều kiện tiêu chuẩn trong hóa học

Thể tích mol phân tử của chất khí là thể tích chứa 6,022.1023 phân tử khí hay 1 mol chất khí.

Ở đktc , thể tích của 1 mol chất khí bằng 22,4 lít.

Người ta quy ước điều kiện thường là ở nht độ 20oC và áp suất 1 atm.

Điều kiện tiêu chuẩn : nhiệt độ 0oC , áp suất 1 atm

Thể tích mol phân tử của chất khí là thể tích chứa 6.1023 phân tử khí hay 1 mol chất khí. -

Ở đktc , thể tích của 1 mol chất khí bằng 22,4 lít.

- Người ta quy ước điều kiện thường là ở nht độ 20oC và áp suất 1 atm.

Điều kiện tiêu chuẩn : nhiệt độ ....0oC...... , áp suất ..1atm.......... -

Thể tích mol phân tử của chất khí là thể tích chứa ....6 * 1023...... phân tử khí hay ....1..... mol chất khí. -

Ở đktc , thể tích của 1 mol chất khí bằng ...22,4...... lít.

- Người ta quy ước điều kiện thường là ở nhiệt độ ....20oC...... và áp suất ....1..... atm.

Điều kiện tiêu chuẩn:nhiệt độ 0oC,áp suất 1 atm

Thể tích mol phân tử của chất khí là thể tích chứa 6,02.1023 phân tử hay 1 mol chất khí

Ở đktc,thể tích của 1 mol chất khí bằng 22,4 lít

Người ta qui ước điều kiện thường là ở nhiệt độ 20oC và áp suất 1atm

Chúc bạn học tốt

*
 

- Điều kiện tiêu chuẩn : nhiệt độ .......... , áp suất ............

Xem thêm: Cách Đo Bán Kính Trái Đất Là Bao Nhiêu ? Bán Kính, Đường Kính, Chu Vi

- Thể tích mol phân tử của chất khí là thể tích chứa .......... phân tử khí hay ......... mol chất khí.

- Ởđktc , thể tích của 1 mol chất khí bằng ......... lít.

- Người ta quy ước điều kiện thường là ở nht độ .......... và áp suất ......... atm.

2.Thảo luận theo nhóm :

a) Các ý kiến ở câu 1 trên ;

b) Tại sao 1 mol chất khí ở điều kiện thường lại có thể tích lớn hơn ở điều kiện tiêu chuẩn ?

3.Chọn từ/cụm từ thích hợp cho trog ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ở ô Kết luận dưới đây .

( có cùng ;\(6,022.10^{23}\); rất nhỏ ; rất lớn ; bg nhau ; mol; khác nhau; 22,4;24;25; lít/mol; gam/mol; hai ; lít ; cùng số )

Kết luận :

a) Thể tích mol phân tử của chất khí là thể tích chứa một ....(1).... phân tử hay ...(2).... phân tử chất khí . ở đhtc , một mol chất khí bất kì đều có thể tích ...(3)... lít. Đơn vị đo thể tích mol phân tử chất khí là ...(4)...

c) Ở điều kiện thường ( 20độC , 1 atm ), một mol của mọichất khí đều chiếm một thể tích ...(7)...